Christmas, Haiti.

Christmas, Haiti.

Houses, Christmas. Port Au Prince, Haiti.
December, 2010