Sewage. Pedestrians.

Sewage. Pedestrians.

Sewage. Pedestrians.
Port Au Prince, Haiti. December, 2010