Newspaper Gatherer

Newspaper Gatherer

Newspaper Gatherer
Port Au Prince, Haiti
December 2010