Kitchen, Water Bowl

Kitchen, Water Bowl

Kitchen, Water Bowl
Port Au Prince, Haiti
December 2010