Night. Toilets.

Night. Toilets.

Night. Toilets.
Petionville Camp. Port Au Prince, Haiti.
December, 2010