Night. Barmaid.

Night. Barmaid.

Night. Barmaid.
Petionville, Port Au Prince, Haiti.
December, 2010