Cleansing. Saut D'Eau Shrine, Haiti. May, 2014

Cleansing. Saut D’Eau Shrine, Haiti. May, 2014