Bed, 12:29 PM, Bois Jolie, Haiti. July, 2014.

Bed, 12:29 PM, Bois Jolie, Haiti. July, 2014.