Polaroid 3

Polaroid 3

moving aside, passing through

moving aside, passing through. November, 2008. Polaroid Type 779